Herlev Ringvej 2C. 1tv. 2730 Herlev
Ring til os: 4450 3222

Om os

Om klinikken

Vi yder undersøgelse og behandling af patienter med eller patienter, der er mistænkt for at have en neurologisk lidelse. Neurologi handler om sygdomme i nervesystemet og specialet lægger sig således i landet mellem intern medicin, kirurgi, neurokirurgi og psykiatri og omfatter lidelser i det centrale nervesystem (hjerne og rygmarv) og lidelser i det perifere nervesystem.

Konsultation kun efter aftale.

Vi modtager kun patienter for Den Offentlige Sygesikring, hvad enten du er gruppe 1 eller 2 sikret eller har grænsegængerbevis, men vi tager ikke selvbetalende privatpatienter og har ikke aftale med noget forsikringsselskab vedrørende sundhedsforsikringer.

Vi har overenskomst med Sygesikringen, ydernummer 21 01 88 og overenskomst med HK.

Klinikken er godkendt af Sundhedsstyrelsen efter besøg fra embedslægen og akkrediteret efter DDKM for praktiserende speciallæger og lever således op til det gældende nationale niveau for kvalitet.

Ejendommen er røgfri og husdyr må ikke medbringes, undtaget er naturligvis førerhunde.

På hjemmesiden Sundhed.dk, kan du under søgemaskinen "find behandler" finde navne, adresser, telefonnumre og ventetider for første konsultation for alle privatpraktiserende neurologer i Danmark.

Find vej

Vi bor Herlev Ringvej 2C, 1tv., 2730 Herlev.

Der er handicapvenlig adgang (handicap P-plads, niveau-fri adgang, alle døre over 77 cm i bredden, elevator og handicaptoilet).

Find vej med Rejseplanen, hvis du er med offentlig transport eller De Gule Sider, hvis du er med bil, cykel eller anden privat transport. Parkering findes bag bygningen på Hyrdindestien.

Grundet aktuelt byggeri på nabogrunde og anlæggelse af letbane på Ring III kan der i perioder være lettere trafikale problemer.

 

Telefontider Telefon 4450 3222

Mandag
Kl. 10.00-12.00
Tirsdag
Kl. 13.00-15.00
Onsdag
Kl. 10.00-12.00
Torsdag
Kl. 10.00-12.00
Fredag
Lukket

Åbningstider

Mandag
Kl. 9.40-15.00
Tirsdag
Kl. 9.40-18.00
Onsdag
Kl. 9.40-18.00
Torsdag
Kl. 9.40-15.00
Fredag
Kun særlige aftaler

Hvem er vi

Troels Sørensen Troels Sørensen

Troels Sørensen

Speciallæge i neurologi og almen medicin

Født i Aalborg i 1952
Læge fra Århus Universitet sommeren 1978
Alment praktiserende læge siden juni 1986
Speciallæge i almen medicin siden januar 1994
Speciallæge i neurologi siden juli 1995
Overlæge siden januar 1998
Privat speciallægepraksis siden september 2005 

Medlem af Lægeforeningen.
Medlem af Dansk Neurologisk Selskab.
Medlem af bestyrelsen af Danske Nervelægers Organisation.
Medlem af Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening.

Jeg har ingen konfliktende bibeskæftigelser.

Postgraduat uddannelse

Læs mere →
Inge Hune Inge Hune

Inge Hune

Sekretær

cand. jur.

Gift med Troels

Læs mere →
Michael Møller Michael Møller

Michael Møller

Speciallæge i neurologi

Michael Møller overtager praksis per 1.6.23, hvor Troels Sørensen går på pension. Hjemmesiden vil blive opdateret snarest derefter

Læs mere →

Vi tilbyder

Konsultation efter aftale.
E-mail konsultationer (via Lægevejen.dk) for patienter med forløb ved klinikken.
Telefon konsultationer for patienter med forløb ved klinikken.
Konsultation med fremmøde-tolk, men ikke telefon- eller videotolkning.
Er du tilmeldt "MinLæge" kan der etableres videokonsultation efter aftale

Hvor mange må møde til konsultationen

Vi ser gerne at pårørende deltager i konsultationerne hos os, men grundet pladsforhold og afstandskrav må antallet indtil videre begrænses til kun 1 pårørende per patient. Det samme gælder for antallet af personer i venteværelset.

 

Information

Vi bestræber os på at være rettidige og minimere ventetid. Der er afsat 15 minutter til en konsultation, men da enkelte problemstillinger i situationen kan kræve mere tid, kan der opstå ventetid.

For at minimere ventetider forbeholder vi os ret til at afvise patienter, der kommer væsentligt for sent.

Har du oplyst et mobiltelefonnummer vil du (med mindre du har frabedt dig det) senest 24 timer før den aftalte tid modtage en SMS med aftalen. Denne SMS er maskingenereret og kan ikke besvares.

Er du forhindret i at møde til aftalt konsultation bedes du meddele afbud snarest muligt og senest 24 timer før den aftalte tid. Udeblivelse uden rettidigt afbud vil medføre en regning på 250 kr. Beløbet refunderes ikke af Sygesikringen.

 

 

Her finder du link til patientforeninger, videncentre, behandlingssteder og selvhjælpsgrupper.
Hvis du klikker på et link åbner siden i et nyt vindue.

Mine referener til disse sider er alene ment som en oplysning. Jeg indestår ikke for de oplysninger, de nævnte sider angiver og har ikke noget samarbejde med de nævnte foreninger mv.

Epilepsiforeningen

Parkinsonforeningen

Handicapbilistcentret

HjerneSagen

Migræne- og Hovedpineforeningen

Migrænikerforbundet

Neuroform, Neurologisk genoptræning efter hjerneskade

Neuropatiforeningen

Polioforeningen

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter

Støt den pårørende

Ulykkespatientforeningen

Videnscenter for epilepsi

Whiplashforeningen

Her finder du links til myndigheder.
Hvis du klikker på et link, åbner siden i et nyt vindue.

borger.dk

sundhed.dk

Anmeldelse af utilsigtet hændelse

Ansøgning om handicapparkering

Behandling af oplysninger

I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Troels Sørensen Speciallæge i Neurologi ApS en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Troels Sørensen Speciallæge i Neurologi ApS behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Troels Sørensen Speciallæge i Neurologi ApS indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:       

 • Navn, adresse, personnummer køn, familierelationer, evt. e-mailadresse, telefonnr., e-boks, sociale relationer, arbejdsrelationer, uddannelse og etnisk oprindelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.
 • Indberetning til relevante kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Afregningsformål.
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.:

o   Dokumentationspligt.

o  Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og
juridisk hjemmel for behandlingen .

o  Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.

o  Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.

o   Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.

o   Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.

o   Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

o   Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.


Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, afgiver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge bl.a. ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares på server placeret i klinikken og kopi af denne opbevares hos vores databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig efter nærmere indgået databehandleraftale. Vores systemleverandør og databehandler er p.t.

NOVAX A/S
Bremårevej 9
8520 Lystrup
Dybendalsvænget 3
2630 Taastrup
Tlf: 87 424 424

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig.

 

Troels Sørensen, speciallæge i neurologi

Speciallæge i neurologi ApS

Herlev Ringvej 2C, 1tv

2730 Herlev

Telefon 4450 3222

Fax 44503223

Email: info@neurolog.nu

Vores værdigrundlag bygger på en kristen livsopfattelse med respekt for medmennesket under gensidigt ansvar og respekt for andre livsopfattelser og religiøse forestillinger end vores egen.

Vi betragter os som den alment praktiserende læges medhjælper til afklaring, diagnosticering og behandling af neurologiske eller mistænkte neurologiske lidelser. Vores mål er, at dette sker til største tilfredshed for såvel den henvisende læge som den omhandlede patient.

Vi bestræber os på, at møde patienterne i øjenhøjde ud fra en betragtning om, at lægegerning ydes dér, hvor patienten er i sin opfattelse af sygdom og egne muligheder og med baggrund i indsigt i den enkeltes uddannelsesmæssige og sociale baggrund.

Der tales ”dansk” i klinikken, fagudtryk og tekniske termer kan benyttes under forudsætning af, at de forklares over for patienterne. Journalføring vil ske i faglig terminologi idet den skrevne journal betragtes som et internt arbejdsredskab såvel som en kommunikation med den alment praktiserende og henvisende læge.

Diagnostik og behandling vil ske efter gældende retningslinjer, nationale og internationale vejledninger herunder gældende kvalitets-standarder under hensyntagen til den enkelte patients egne ønsker i det omfang, disse ikke strider mod gældende lovgivning, lægefaglige eller etiske principper.

Klinikken er akkrediteret efter den danske akkrediteringsmodel og efterlever de kvalitetssikringsstandarder, der er opstillet og opfylder de nationale retningslinjer for udredning og behandling.

 

Gældende lovgivning, etiske og moralske regelsæt efterleves, skrevne som uskrevne.

Om enkelte sygdomme

Her kan du finde beskrivelser af enkelte sygdomme og nogle behandlingsprincipper

Kontakt os

Vi kan kontaktes på telefon 4450 3222 mandag, onsdag og torsdag mellem klokken 10 og klokken 12 og tirsdag mellem klokken 13 og klokken 15.

Desuden kan patienter tilmeldt klinikken kontakte os via lægevejen.dk (se nedenfor).

Vi har e-mail info@neurolog.nu, men denne er usikker og må ikke benyttes til personhenførbare oplysninger. Hvis du vælger at kontakte os via e-mail, så angiv navn og fødselsdag, men ikke CPR-nummer.

Sikker mail kan sendes til troels@neurolog.nu, men det kræver, at du har installeret vores certifikat på din PC. Certifikatet kan hentes her.

Herudover kan vi kontaktes via SMS 2462 3226, men der kan ikke ringes til dette nummer. SMS er en usikker forbindelse og notér, at en kvittering for afsendt besked ikke er det samme som en besked, der er modtaget. Hvis du vælger at kontakte os via SMS, så angiv navn og fødselsdag, men ikke CPR-nummer.

Aftaler for konsultationstid gives alene per telefon.

Lægevejen

Lægevejen.dk kan benyttes til receptfornyelse og email-konsultationer, men vi tilbyder ikke tidsbestilling via internettet.

Email-konsultationer og receptfornyelser via lægevejen.dk kræver, at du er patient her i klinikken og at du er tilmeldt lægevejen.dk.

Email-konsultationer er kun egnet til korte spørgsmål, der kan besvares kort.

Det er ikke tilladt at sende emails med personhenførbare oplysninger i almindelige emails, men vælger du at sende en email til os på info@neurolog.nu skal du huske at angive navn og fødselsdag på den person, det handler om, og vi vil svare via lægevejen.dk.